Beke Recruitment

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden c.q. diensten door Beke Recruitment.

ARTIKEL 1

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door BEKE RECRUITMENT uitgebrachte offerte en met haar tot stand gekomen overeenkomst(en) met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij van deze voorwaarden in onderling overleg met BEKE RECRUITMENT schriftelijk is afgeweken. In het geval dat één danwel meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel, danwel gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet.

ARTIKEL 2

Elke door BEKE RECRUITMENT uitgebrachte offerte kan gedurende één maand na dagtekening middels ondertekening worden aanvaard, tenzij in bedoelde offerte hiervan is afgeweken.

ARTIKEL 3

Lid 1 BEKE RECRUITMENT en haar wederpartij zijn jegens elkaar gebonden aan de algemene regels en waarden van eer en goede trouw en zullen zich jegens elkaar onthouden van handelingen die het onderling vertrouwen negatief kunnen beïnvloeden.
Lid 2 BEKE RECRUITMENT stelt geen vertrouwelijke gegevens die voortvloeien uit met haar aangegane overeenkomsten op enigerlei wijze aan derden ter beschikking. Het voorgaande leidt uitzondering op grond van wettelijke bepalingen, rechterlijke bevelen danwel voor gebruik voor vergelijkings, statistische danwel wetenschappelijke doeleinden. BEKE RECRUITMENT zal bij ter beschikking stelling, anders dan op grond van wettelijke bepalingen danwel rechterlijke bevelen het bij haar in bezit zijnde materiaal slechts geanonimiseerd aan derden ter beschikking stellen.

ARTIKEL 4

De prijs voor de overeengekomen werkzaamheden is de in de offerte vermelde prijs, danwel de op andere wijze schriftelijk overeengekomen prijs. Indien geen schriftelijk vastgelegde prijsafspraken tot stand gekomen zijn, dan zijn de door BEKE RECRUITMENT gehanteerde prijzen en normen van toepassing. Op eerste verzoek van haar contractspartner daartoe, informeert BEKE RECRUITMENT deze over de door haar gehanteerde tarieven en normen. Eventuele prijsverhogingen doorgevoerd binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst worden niet doorberekend. Het voorgaande lijdt uitzondering ten aanzien van prijsverhogingen die hun grondslag vinden in prijsstijgingen van fossiele brandstoffen en hiervan afgeleide producten, zoals benodigd ter uitvoering van de aangegane overeenkomst.

ARTIKEL 5

Lid 1 Tenzij anders overeengekomen, dient BEKE RECRUITMENT haar declaraties in principe wekelijks in. Het is BEKE RECRUITMENT toegestaan voorschot declaraties te verzenden. Betaling van elke door BEKE RECRUITMENT verzonden declaratie dient te geschieden binnen dertig dagen na dagtekening.
Lid 2 Bij overschrijding van de in artikel 6 lid 1 genoemde betalingstermijn, is de wederpartij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling behoeft te worden uitgebracht, van rechtswege in verzuim en is deze aan BEKE RECRUITMENT een rente verschuldigd van 3% boven de wettelijke rente over het bedrag van de openstaande declaratie.
Lid 3 Indien de situatie zich voordoet, dat BEKE RECRUITMENT, al dan niet na rappel, geen betaling heeft ontvangen van het door haar gedeclareerde, dan is zij gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. In deze situatie is de wederpartij de met bedoelde incasso samenhangende incassokosten, alsmede de hierover te factureren BTW aan BEKE RECRUITMENT verschuldigd. Daarnaast is de wederpartij alle overige kosten verschuldigd die BEKE RECRUITMENT dient te maken, teneinde haar vordering(en) te incasseren.
Lid 4 Betalingen verricht door de wederpartij, worden altijd eerstens in mindering gebracht op de verschuldigde kosten en rente (met inachtname van deze volgorde) en vervolgens op de hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

ARTIKEL 6

Lid 1 Zowel BEKE RECRUITMENT als haar wederpartij hebben de eenzijdige bevoegdheid de gesloten overeenkomst, geheel, danwel gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen door middel van een gemotiveerde aanzegging verzonden per aangetekend schrijven, danwel deurwaarders exploot.
Lid 2 In de in artikel 7 lid 1 bedoelde situatie, is de wederpartij per de datum van de opschorting of de beëindiging van de werkzaamheden, een zodanig gedeelte van de overeengekomen prijs verschuldigd, als corresponderend met de stand van de feitelijk uitgevoerde werkzaamheden. BEKE RECRUITMENT is in deze situatie geen schadevergoeding verschuldigd.
Lid 3 Indien de wederpartij gebruik maakt van de haar op basis van Artikel 7 Algemene Voorwaarden toekomende bevoegdheid, dan is bedoelde partij per de datum van opschorting danwel beëindiging eveneens de gemaakte of de nog te maken kosten, alsmede de volledige schadevergoeding verband houdende met de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigd aan BEKE RECRUITMENT.

ARTIKEL 7

De wederpartij verkrijgt het eigendom van de door BEKE RECRUITMENT krachtens de overeenkomst aangegeven zaken, echter met uitzondering van de intellectuele eigendomsrechten van BEKE RECRUITMENT en onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij jegens BEKE RECRUITMENT aan zijn of haar verplichtingen krachtens deze overeenkomst heeft voldaan.

ARTIKEL 8

Lid 1 Onder uitsluiting van elke verder gaande aansprakelijkheid en met inachtname van de hiernavolgend gestelde beperkingen, is BEKE RECRUITMENT, een ondergeschikte van haar en een niet ondergeschikte die in opdracht van BEKE RECRUITMENT werkzaamheden verricht, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk voor door deze geleden schade, als direct gevolg van opzet danwel grove schuld gelegen aan de zijde van BEKE RECRUITMENT, de ondergeschikte en/ of de eventuele niet – ondergeschikte, die in opdracht van BEKE RECRUITMENT werkzaamheden verricht. Bedoelde aansprakelijkheid is gelimiteerd tot 50% van de geldsom BEKE RECRUITMENT toekomende, voor de uitvoering van de overeenkomst in verband waarmee de schade is ontstaan, met dien verstande dat voor overeenkomsten met een looptijd van meer dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt is tot 50% van dat gedeelte van het bedrag dat verschuldigd is voor de werkzaamheden gedurende de laatste zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
Lid 2 Indien de overeenkomst zowel het maken van een ontwerp als de uitvoering daarvan omvat, zal onder de prijs, zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden, ten aanzien van schade tengevolge van ontwerpfouten, worden verstaan maximaal dat gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op het maken van het ontwerp. Ten aanzien van schade tengevolge van uitvoeringsfouten wordt verstaan, maximaal dat gedeelte van de prijs, dat betrekking heeft op de uitvoering.
Lid 3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor BEKE RECRUITMENT aansprakelijk is.

ARTIKEL 9

Lid 1 Het is de wederpartij verboden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BEKE RECRUITMENT, om personeelsleden van BEKE RECRUITMENT alsmede door haar ingeschakelde derden, welke voor wederpartij op directe- danwel indirecte wijze, werkzaamheden verricht hebben, gedurende de overeenkomst om, danwel binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst, direct of indirect, hetzij tegen betaling, hetzij om niet, in- danwel buiten dienstverband, werkzaamheden voor haar te laten verrichten of de desbetreffende personeelsleden bij haar of bij aan haar gelieerde bedrijven in dienst te nemen of werkzaamheden al dan niet in haar opdracht en voor haar rekening bij derden te laten uitvoeren.
Lid 2 Indien de opdrachtgever in strijd handelt met het in artikel 9 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde, dan verbeurt deze aan BEKE RECRUITMENT een bedrag van € 25.000,00 per geconstateerde inbreuk en van € 2.500,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, dit behoudens het aan BEKE RECRUITMENT toekomende recht om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen, op de daartoe geëigende personen.

ARTIKEL 10

Lid 1 De verhouding tussen opdrachtgever en BEKE RECRUITMENT wordt ten volle beheerst door het Nederlandse recht.
Lid 2 Uitsluitend BEKE RECRUITMENT geldt tegenover opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2, zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
Lid 3 BEKE RECRUITMENT is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleenden diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht.
Lid 4 Bij de uitvoering van een opdracht, is het BEKE RECRUITMENT toegestaan één of meer personen te betrekken die niet direct of indirect aan BEKE RECRUITMENT zijn verbonden. Een tekortschieten van een dergelijk persoon, kan alleen aan BEKE RECRUITMENT worden toegerekend, indien opdrachtgever aantoont dat de keuze van BEKE RECRUITMENT van deze persoon(en) onzorgvuldig is geweest.
Lid 5 Indien één of meer derden van BEKE RECRUITMENT vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door of vanwege BEKE RECRUITMENT aan opdrachtgever verleende dienst, zal opdrachtgever BEKE RECRUITMENT tegen die vordering of vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren, voor zover BEKE RECRUITMENT aan de derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien opdrachtgever zelf van BEKE RECRUITMENT aan de derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien opdrachtgever zelf van BEKE RECRUITMENT vergoeding voor de door de derde of derden geleden schade zou hebben gevorderd. Lid 6 Indien zowel de opdrachtgever als een derde danwel derden schadevergoeding vorderen van BEKE RECRUITMENT in verband met een door of vanwege BEKE RECRUITMENT aan opdrachtgever verleende dienst, komt de door opdrachtgever zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven de in artikel 9 vermelde limiet.
Lid 7 Op de Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen, die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege BEKE RECRUITMENT zijn betrokken.
Lid 8 De Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
Lid 9 De echter in het Arrondissement Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen opdrachtgever en BEKE RECRUITMENT kennis te nemen, met dien verstande, dat BEKE RECRUITMENT bevoegd blijft opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen opdrachtgever en BEKE RECRUITMENT kennis te nemen.

 

Hét technische uitzendbureau

Staat jouw droombaan er niet tussen?

Reageer dan door je CV naar ons te sturen! Aan de hand van je CV kijken of we je direct, of later, aan een nieuwe baan kunnen helpen.